November 08, 2015
Studio Session

The Ensemble Graindelavoix performs "Simeron ghennate ek Parthenou"

  • 06:31
    The Ensemble Graindelavoix performs "Simeron ghennate ek Parthenou"

The Ensemble Graindelavoix performs "Simeron ghennate ek Parthenou". Live recording on October 9, 2015 from Royaumont Abbey.

The Ensemble Graindelavoix performs "Simeron ghennate ek Parthenou". Live recording on October 9, 2015 from Royaumont Abbey.

The Ensemble Graindelavoix performs "Simeron ghennate ek Parthenou"